HRprojekt – Váš partner pro vodohospodářské stavby

Provádíme projektové práce vodohospodářských staveb

Zabýváme se projekcí kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodů, vodojemů, úpraven vod, studní a nakládáním s dešťovými vodami. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od technicko-ekonomických studií až po dokumentace pro provádění stavby. Dále nabízíme související inženýrskou činnost a technický dozor stavebníka.

Naše služby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Navrhujeme:

  • kanalizační sběrače, stokové sítě včetně kanalizačních přípojek, čistírny odpadních vod pro obce, domovní čistírny, septiky, zemní filtry,
  • vodovodní přivaděče, rozvodné sítě včetně vodovodních přípojek, studny, vodojemy, čerpací stanice a úpravny vod.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DEŠŤOVVÝCH KANALIZACÍ, NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVMI VODAMI

Navrhujeme dešťové kanalizace, retenční nádrže, vsakování a využívání dešťových vod. Zajišťujeme hydrogeologické průzkumy pro určení vsakovacích podmínek v dané lokalitě.

ODBORNÉ POSUDKY, STUDIE

Zpracováváme:

  • odborné posudky dle předepsané struktury včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu (sloužící jako vstupní podklad pro získání dotace v souladu s požadavky MŽP a SFŽP),
  • technicko-ekonomické studie s vyhodnocením investičních a provozních nákladů, variantních řešení zásobování obcí vodou a typů odkanalizování.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Dbáme na technicky správné provedení stavby ve smluvních termínech včetně finanční kontroly stavby.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti povolování staveb, včetně komunikace s úřady, vyřízení stanovisek dotčených orgánů a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury.

REVIZE DOMOVNÍCH ČOV NA OHLÁŠKU DLE § 15a VODNÍHO ZÁKONA

Nabízíme revize domovních čistíren odpadních vod ohlášených podle § 15a  Vodního zákona. Revize provádí odborně způsobilá osoba (OZO dle § 59 vodního zákona, odst. 2). První revize je v souladu s legislativou doporučeno provádět do šesti měsíců od uvedení ČOV do provozu. Následné revize je třeba provádět každé dva roky.

reference

Kanalizace a ČOV pro obec Břevnice

Místo: Břevnice

Investor: Obec Břevnice

Stupeň dokumentace: DUR

Datum: 2023

Technicko-ekonomická studie vodovod a kanalizace Sedlčany „Lokalita Sever“

Místo: Sedlačny

Investor: Městský úřad Sedlčany

Stupeň dokumentace: Studie

Datum: 2023

Zkapacitnění potrubí před „Návesním rybníkem“ – Činěves

Místo: Činěves

Investor: Obecní úřad Činěves

Stupeň dokumentace: DSP

Datum: 2023

Likvidace odpadních vod pro ZŠ Tanvald

Místo: Tanvald

Investor: Město Tanvald

Stupeň dokumentace: DSP

Datum: 2022

Obnova úpravny pitné vody a vodojemu pro obec Bělice

Místo: Bělice – Neveklov

Investor: Město Neveklov

Stupeň dokumentace: Odborný posudek, ZPD

Datum: 2022

Rodinné domy Škvorec – zasíťování obytné lokality – vodovod, splašková a dešťová kanalizace

Místo: Škvorec

Investor: ZeRo Develop s.r.o.

Stupeň dokumentace: DUR+DSP

Datum: 2022

hr_projekt

ČOV pro areál staveb ÚFA a AV ČR Milešovka

Místo: Milešov

Investor: Ústav fyziky atmosféry AV ČR v. v. i.

Stupeň dokumentace: DSP, DPS

Datum: 2022

Marina Camp Hřebeny – Přehrada Orlík – PS01, PS02, PS03 – Splašková kanalizace ČOV, vodovod, úpravna vod, vodojem, dešťová kanalizace

Místo: Orlické Zlákovice

Investor: SRDCE VLTAVY s.r.o,

Stupeň dokumentace: DPS

Datum: 2022

Revitalizace území ul. Horská – Sportovní v Tanvaldu – Dešťová kanalizace

Místo: Tanvald

Investor: Město Tanvald

Stupeň dokumentace: DUR+DSP

Datum: 2022

Likvidace splaškových vod z areálu LB Cemix, s.r.o.

Místo: Loděnice u Berouna

Investor: LB Cemix, s. r. o

Stupeň dokumentace: DUR+DSP

Datum: 2022

Veřejný vodovod Osečany, Velběhy IO 03 – Vodojem Velběhy

Místo: Velběhy, Osečany

Investor: Obec Osečany

Stupeň dokumentace: DUR+DSP, DPS

Datum: 2021

Intenzifikace ČOV na p.č. 214/54 v k.ú. Vtelno

Místo: Vtelno

Investor: METALL QUATRO spol. s.r.o.

Stupeň dokumentace: DUR+DSP

Datum: 2021

Odkanalizování obce Úžice (část Kopeč, Netřeba) prostřednictvím soustavy DČOV – 1.etapa

Místo: Úžice

Investor: Obec Úžice

Stupeň dokumentace: odborný posudek, DUR+DSP

Datum: 2021

Odkanalizování obce Osečany, Velběhy prostřednictvím soustavy DČOV

Místo: Osečany

Investor: Obec Osečany

Stupeň dokumentace: DUR+DSP

Datum: 2020

2019 – 2023 cca 300 zpracovaných projektových dokumentací DUR+DSP domovních ČOV

2019 – 2023 cca 100 zpracovaných projektových dokumentací DUS vodovodních a kanalizačních přípojek, domovních studní, nakládání s dešťovými vodami

Kontakt

Ing. Jakub HORNER

Email: horner@hrprojekt.cz a info@hrprojekt.cz

Telefon: +420 721 660 748

Vzdušná ulička 1264/6, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 76670571

DIČ: CZ8704040059

Datová schránka: n6rq9zc

Kancelář: Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou (kancelář č. 326)


Číslo autorizace ČKAIT: 0014322, autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické (osvědčení o autorizaci)

Pojištění profesní odpovědnosti (certifikát pojištění)

Osvědčení odborně způsobilé osoby k provádění technických revizí vodních děl podle § 15a vodního zákona (osvědčení)